En introduktion

Att studera det arabiska språket i Sverige blir mer och mer populärt. Sist mina distanskurser anordnades online var det hundratals som sökte från alla möjliga städer i alla åldrar. Motivationen var enorm. Men hur kommer det sig? Vad är det som driver en icke-arabisktalande svensk till att vilja lära sig detta främmande språk? Utan tvekan finns det materiella fördelar, som att det ger en möjlighet att göra affärer utomlands. Företag som exempelvis etablerat sig i Dubai ser det attraktivt att deras anställda lär sig arabiska för att integrera sig i den nya miljön. Hemma i Sverige ökar behovet av arabisktalande personal i olika verksamheter markant i samband med immigrationen, som eskalerat på senare tid. Listan kan göras lång, men syftet med denna artikel är att kort redogöra dem spirituella fördelarna med att kunna arabiska ur ett muslimskt perspektiv.

Koranens språk. 
Allah säger i Koranen: ” Och således har Vi uppenbarat [Koranen] som en förkunnelse på det arabiska språket och Vi har på många sätt förtydligat de varningar den ger, för att människorna skall frukta Gud eller låta de komma ihåg (Guds påbud och handla utmed dem). (at-Taaha 113)
Varje muslim oavsett språkliga bakgrund kan förstå sig på Koranens generella budskap och handla utmed den. Men att läsa Koranen direkt på dess originalspråk är en oslagbar upplevelse, som är helt obeskrivlig. Man känner att Gud talar direkt till en, och många gånger kan man relatera till sitt eget liv när man reciterar dess kapitel och verser. Att kunna arabiska ger också muslimen ett stabilt verktyg till att kunna förstå islam på djupet.

Bönens språk.
Bönen är Islams andra pelare och en av de allra viktigaste föreskrifterna hos en praktiserande muslim. Har du, kära läsare, någon gång bett i en moské tillsammans med andra bedjande och hört imamen recitera verser ur Koranen? Plötsligt hör man någon som brister i gråt. Ibland är det imamen. Ibland några av de bedjande bakom imamen. Har du då aldrig undrat: ”Vad är det som fick de att gråta? Vad handlade versen om?” Detta frågetecken är en tillräcklig anledning för att komma igång med arabiskan. Att förstå det arabiska språket ökar den bedjandes Khusho` (koncentration och inlevelse) i bönen kolossalt!

Sunnahs språk.
Sunnah har olika betydelser beroende på dess sammanhang. Med Sunnah här menas det som har rapporterats från profeten Muhammed (frid och välsignelser vare med honom) i form av tal, handling, bekräftelse eller egenskap. Här studerar man s.k. hadither (profetiska traditioner) och lär sig Islam precis som Profeten praktiserade det. Koranen är många gånger allmän i dess påbud och detaljeras  och förklaras av Sunnah. I Koranen står det att vi ska be, men inte hur man ber. I Sunnah detaljeras det.
Att förstå Koranen och Sunnah är nyckeln till att förstå Islam ur ett helhetsperspektiv. 

Sahhabas, och de lärdas språk.
Sahhaba utgör den första generationen av muslimerna, som träffade profeten (frid och välsignelser vare med honom), trodde på honom och dog som troende. De tog Islam direkt från självaste profeten och praktiserade den såsom han lärde dem. Detta gjorde dem till de bästa muslimerna i enlighet med profetens Hadith: 
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
”Den bästa av detta samfund är min generation, och därefter de som kommer efter dem, och därefter de som kommer efter dem.”
(Bukhari 2533, Muslim 2652)
Denna expertis av muslimer förde vidare Koranen och Sunnah och förklarade den på arabiska till dem efterkommande muslimerna som kom efteråt. Att därför kunna arabiska ger muslimen nycklarna till att förstå Islams skrifter utmed de första generationernas praxis, och de sakkunniga lärda som följde dem.

Dhikrs språk.

الذِّكْر, som det heter på arabiska är att man på olika sätt försöker påminna sig om Allah. Att man ständigt påminner sig själv om Allah vare sig det är att man lyssnar på islamiska föreläsningar, ber, eller umgås med rättfärdiga människor. Men med Dhikr i detta sammanhang åsyftas dem åminnelser, som muslimen dagligen läser vare sig det är morgon/kvälls-Dhikr, innan läggdags, innan toalettbesök etc. Eller att man bara allmänt säger t.ex. ”SubhaanAllah, Allahu Akbar, Alhamdulillaah…” De lärda brukar betona vikten av att man ska inlevelse, och koncentration när man utför Dhikr. Men ställ dig själv fråga, kära läsare: Hur ska jag uppnå denna prisvärda koncentration om jag inte förstår dess innebörd? 
Tyvärr, många gånger slarvar vi muslimer när vi läser dessa föreskrivna åminnelser. Vi är duktiga med att rabbla upp dem, men vi har ingen inlevelse och förståelse i det vi läser. Att studera arabiska ger en just den möjligheten att begripa och förstå vad man läser!

Min broder och syster: Att studera arabiska med uppriktighet och avsikt att förbättra ens islam tillhör bland dem stora dyrkan inom islam. Profeten (frid och välsignelser vare med honom) sade i den kända hadithen: ”För den som går en väg för att söka kunskap kommer Allah att underlätta vägen för al-Djannah (paradiset)” (Muslim 1381)

Men, det är samtidigt viktigt att inte förlita sig på sina begränsade förmågor, utan man ska ständigt åkalla Allah, och förlita sig på sin Skapare, så att man får framgång i sin resa och sina mål. Studera arabisk! Det kommer ge dig fantastiska möjligheter att komma närmare din Skapare, Allah.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *